Ve zpravodajích Acrocephalus (Ostrava) se nacházejí následující chyby, za něž se redakce autorům i čtenářům dodatečně omlouvá.

Opravy a doplňky jsou zvýrazněny tučně. Dříve nepublikovaná errata (formou vložených lístků) jsou zvýrazněna červeně.

31/2016

 • str. 58 (racek bouřní), 64 (orel mořský), 67 (slavík modráček), 70 (racek chechtavý), 72 (strakapoud prostřední), 74 (hýl rudý) a 75 (slípka zelenonohá): k. ú. Vrbice nad Odrou je v okrese KI

28/2013

 • str. 30, odst. 6: má být uvedeno: z roku 2002 (MANDÁK 2006)
 • str. 32: správně má být citace MANDÁK, M. 2008. takto: MANDÁK, M., HALUZÍK, M., HALUZÍKOVÁ, M., HRABEC, J. 2008.
 • str. 53 (kulík říční z Osoblahy): VN V od Velkého Pavlovického ryb. (5772)

26/2011

 • str. 93 (moták pochop a moták lužní z Oder-Dobešova): (6372)

25/2009

 • str. 79 (luňák hnědý a luňák červený z Oder-Kamenky): (6272)
 • str. 80 (orel křiklavý z Oder-Kamenky): (6272)

23/2007

 • str. 53 (čáp bílý z Ropice): chybí datum (prosíme o doplnění M. Bronclíka)

22/2006

 • str. 61 a 63 (holub doupňák, žluna šedá a datel černý z Nové Pláně): Moravskoslezský Kočov-Moravský Kočov (BR)
 • str. 63 (datel černý z Nové Pláně): (BR), v. Měděnec (6070)
 • str. 66 (bělořit šedý z Potštátu-Kovářova): (PR), (6371)

21/2005

 • str. 65 (křepelka polní z Oder): (NJ), (6372)
 • str. 79 (čírka obecná z O.-Polanky): chybí datum (prosíme o doplnění J. Pospíšila)
 • str. 113 (hvízdák eurasijský z Hlinky): (5672/5772)
 • str. 116 (moták pochop ze Slezských Pavlovic): Pavlovický ryb. II (5672)
 • str. 116 (moták pochop z Vražné / Vražné-Hynčic): chybí datum (prosíme o doplnění R. Tomického)
 • str. 116 (moták lužní z Mankovic / Suchdolu n. O.): chybí datum (prosíme o doplnění R. Tomického)
 • str. 116 (moták lužní z Jeseníku n. O. – Hrabětic): 18. 8.
 • str. 135 (čáp černý ze Sedlnice): tento záznam se týká čápa bílého
 • str. 143 (koroptev polní z Ostravy-Poruby): chybí datum (prosíme o doplnění S. Nováka)
 • str. 146 (vodouš rudonohý z Dětmarovic): pravděpodobně mylný záznam (prosíme o kontrolu J. Hartla)
 • str. 164 (hohol severní ze Studénky): chybí datum (prosíme o doplnění D. Křenka)
 • str. 168 (chřástal polní z Halenkova): chybí datum (prosíme o doplnění K. Pavelku)
 • str. 160–180: nemá být uvedeno záhlaví
 • barevná příloha, str. I: chybějí druhé řádky anglických překladů popisků:
  Photo 4: ... p. 3. Photo by M. Haluzík (23. 6. 2004).
  Photo 5: ... p. 3. Photo by E. Pernická (4. 8. 2004).
  Photo 6: ... p. 3. Photo by E. Pernická (16. 8. 2004).
 • barevná příloha, str. V: autorem fotografie č. 27 je P. Novotný

Chyby na str. 160–180 a chybějící řádky v příloze vznikly v tiskárně.

20/2004

 • obálka, str. 2: v poděkování chybí u spolupracovníka uvedení města: Petr NOVOTNÝ (Ostrava)
 • str. 1, odst. 1: místo brožovaného výtisku má být: vychází časopis v lepené vazbě
 • str. 2: v podkapitole Stanovištní podmínky má být u citace spojka et: Podle POLÁŠKA et KOUTECKÉ (2004)
 • str. 5, odst. 1 a 3, str. 6 (u popisu Plochy 5): citace Klaricová (1998) má být kapitálkami: KLARICOVÁ (1998)
 • str. 32: u motáka stepního (Circus macrourus) chybějí údaje: N          1952          HUDEC et al. 1966
 • str. 32: letopočet u orla skalního (Aquila chrysaetos) má být kurzivou: 2004
 • str. 36: chybné zarovnání roku u vrány černé (Corvus corone)
 • str. 57, odst. 2: má být uvedeno: jsou vytvořeny na 9 z 12 nádrží – 4 ostrůvky na 1 rybníku, ... a po 1 ostrůvku na 6 rybnících
 • str. 57, odst. 2: má být uvedeno: orobince (Typha sp.) jsou vytvořeny pouze u 3 ostrůvků
 • str. 57, poslední odst.: více oprav a doplňků: platné legislativy – celkem se jednalo o 64 taxonů. Pouze kvalitativní průzkum byl proveden u 71 druhů ptáků z řádů dravci (Falconiformes) 2, ... šplhavci (Piciformes) – 5 a pěvci (Passeriformes) – 58 druhů. ... Navíc provádíme celoroční odchyty ptáků a jejich kroužkování. V roce 2004 jsme uskutečnili 10 odchytů v lednu až březnu, 16 v dubnu až červnu, 8 v červenci až září a 9 v říjnu až prosinci, celkem tedy 43 odchytových akcí převážně v dopoledních hodinách, jen výjimečně v noci. Ve vybraných ...
 • str. 59: z Tab. 1 vyškrtnout řádky týkající se druhů Picus canus a Ficedula albicollis
 • str. 62: v Souhrnu i Summary má být v 2. větě uvedeno: 64 druhů (resp. species)
 • str. 80: v Tab. 3 má být místo Corvus corone uvedeno Corvus cornix a místo Corvus cornix Corvus corax
 • str. 96, odst. 3: překlep v názvu okresu: okres Ostrava
 • barevná příloha: chybějí čísla stran římskými číslicemi (I–IV), u fotografie č. 1 překlep: okolní, u většiny fotografií chybějí mezery u dat jejich pořízení.

Chyby v příloze vznikly v tiskárně. Navíc grafička v tiskárně bez našeho souhlasu ořezala fotografii č. 7 (z levé i pravé strany).

Errata k Poodří č. 1/2010 jsou zde.

Odkazy