Straka obecná

Straka obecná Straka obecná se začíná teritoriálně chovat již na přelomu února a března, vejce začíná snášet obvykle začátkem dubna. Pro budování svých hnízd si vybírá zpravidla stromořadí podél cest, železnic či vodních toků, v intravilánu měst a vesnic také zahrady a parky. Zpravidla si buduje hnízdo nové, není však výjimkou i dostavování hnízda z předchozích let (Hudec et Šťastný 2011).

Cílem projektu je zjistit počet obsazených hnízd vztažený na jednotku plochy intavilánu měst a vesnic v oblasti působnosti naší pobočky. Zájemce o mapovaní si zvolí libovolnou, ale přesně vytyčenou plochu lidské zástavby a spočítá všechna hnízda straky obecné (typické kulovité stavby se stříškou v korunách stromů). Z celkového počtu pak také uvede, u kolika hnízd byl pozorován min. jeden jedinec druhu. Sčítání uskuteční dvakrát v roce, tzn. v březnu a dubnu let 2019 a/nebo 2020. Samozřejmě si lze intravilán rozvrhnout na několik částí a postupně je jednou v březnu a jednou v dubnu zkontrolovat; není nutné projít celou plochu za jeden březnový a jeden dubnový termín. V mimohnízdním období budou sledována také nocoviště druhu ve městech, případně vesnicích.

Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce členů či jiných zájemců, protože jen tak můžeme skutečně získat odpovídající poznatky o početnosti druhu v lidské zástavbě. V případě, že se budete chtít zapojit do této kampaně, sdělte prosím svůj zájem a oblast mapování na pobočkový e-mail sos.cso@seznam.cz.

Za výbor Slezské ornitologické společnosti Patrik Molitor, foto Dušan Boucný

Zdroje:

Hudec, K., Šťastný, K. (eds.) 2011. Fauna ČR: sv. 30/2: Ptáci – Aves: díl III/2. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1834-2.

Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K. 2006. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. 1. vyd. Praha: Aventinum, 2006. ISBN 80-86858-19-7.

Odkazy