Mapování hnízdního výskytu havranů polních v Moravskoslezském kraji

Havrani polní patří mezi společenské koloniálně hnízdící pěvce. Svá hnízda budují nejčastěji v korunách vysokých stromů. V České republice hnízdí pravidelně převážně v nižších polohách v blízkosti řek. Většina havraních kolonií se v současnosti nalézá v intravilánech měst, dříve bylo mnohem častější hnízdění i v polních remízcích. Největší havraní kolonie mohou čítat tisíce hnízd, časté je ale i hnízdění pouze malých skupinek, či krátkodobě i jednotlivých párů.

Spolehlivé zprávy o hnízdění havranů v českém Slezsku pocházejí, stejně jako na Moravě, až z poválečného období. V této době se do našeho regionu začali šířit havrani z Polska. Stálý hnízdní výskyt je dnes zaznamenáván pouze z k. ú. měst Opava a Ostrava. Nicméně dostupné informace o hnízdním rozšíření havranů v Moravskoslezském kraji jsou již od počátku spíše nahodilého charakteru a nedovolují zhodnotit celkové rozmístění a dynamiku našich hnízdních kolonií ani jejich populační trend. V sousedním Polsku mezi lety 2001 a 2013 poklesla hnízdní početnost havranů o 40 %. Proto je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost i našim hnízdním populacím, které často čelí negativnímu tlaku a nepochopení ze strany místních obyvatel.

Díky nedostatku informací o stavu hnízdících havranů v českém Slezsku bych chtěl členy Slezské ornitologické společnosti požádat, aby našim havranům věnovali svou pozornost a informace o všech známých současných hnízdištích zasílali na pobočkovou e-mailovou adresu sos.cso@seznam.cz. Velmi cenné jsou i historické údaje o již zaniklých koloniích, zejména místo a doba existence hnízdiště, druh hnízdních stromů a jejich počet, odhadovaný počet hnízd v kolonii a případně důvod zániku hnízdiště (zaviněn lidskými aktivitami – jakými, či neznámý). Datované údaje je pak žádoucí zadávat i do Faunistické databáze ČSO.

Libor Praus

Odkazy